نکات مهم در مقابله با لوله‌های گمشده و بازکردن آنها!