تخلیه و تشخیص درب چاه

لوله بازکنی آبان به وسیله دستگاه تراکم هوا و فنر فولادی چاه بازکنیلایروبی چاه فاضلاب برای جلوگیری از پر شدن پیاپی چاه فاضلاب پس از تخلیه چاه

تشخیص دقیق محل درب چاه با دستگاهتخلیه سپتینگ های لجن گیر و چربی گیر و منحول و لایروبی سپتیک

طوقه چینی و کول گذاری میله ی چاه و جلوگیری لاز ریزش دیوارهای چاه فاضلابحفاری چاه های عمیق فاضلاب به وسیله نیروی انسانی